Millimeter-Size Single-Crystal Graphene by Suppressing Evaporative Loss of Cu During Low Pressure Chemical Vapor DepositionFebruary 6, 2013

Shanshan Chen, Hengxing Ji, Harry Chou, Qiongyu Li, Hongyang Li, Ji Won Suk,   Richard Piner, Lei Liao, Weiwei Cai, and Rodney S. Ruoff

下载

Growth of Adlayer Graphene on Cu Studied by Carbon Isotope LabelingFebruary 6, 2013

QiongyuLi, HarryChou, Jin-HuiZhong, Jun-YangLiu, AndreiDolocan, JunyanZhang, YinghuiZhou, RodneyS.Ruo, ShanshanChen, WeiweiCai

下载